Referat fra Årsmøde 2018

 Referat af årsmøde/valgmøde
Onsdag den 14. februar 2018 i Aktivitetshuset Kongshøj.


Formand Poul Bauer-Jensen bød velkommen. En særlig velkomst rettede han til formanden for Social- og Sundhedsudvalget i Frederikssund Kommune Susan Bettina Sørensen.


Pkt. 1 Valg af dirigent
Peder Christensen blev valgt. Han takkede for valget og konstaterede, at det formelle omkring indkaldelsen til mødet var i orden.


Pkt. 2 Bestyrelsens beretning for det forløbne år (Vedlagt)
Formanden aflagde bestyrelsens beretning for 2017. Han beklagede en mindre nedgang i deltagerantal i 2017 og nævnte, at EDB og Kortspil var stoppet, og at Vandgymnastik nu er overgået i kommunens regi. Han oplyste, at der i 2018 er startet en Læseklub, ligesom der forventes opstart af Stolegymnastik og en opdateret udgave af EDB indeholdende Facebook, Instagram.
Beretningen blev herefter overgivet til dirigenten til styring af eventuelle spørgsmål/debat.


En spørger påpegede det ønskelige i, at Aktivitetshuset sammen med de øvrige foreninger slår sig sammen om planlægning af udflugter mv. Formanden svarede hertil, at bestyrelsen er opmærksom på problemet. De tre foreninger har tidligere haft et godt samarbejde, og Aktivitetshuset vil fremadrettet arbejde på at løse det. Ældresagens formand tilkendegav, at hun ser frem til et samarbejde.
Bestyrelsens beretning blev herefter godkendt.


Pkt. 3 Forelæggelse af regnskab til orientering.
Under kassererens fravær blev det Frede Petersen der gennemgik regnskabet for Udlægskassen og Kommuneregnskabet.


Pkt. 4 Valg af medlemmer for 2 år til fondens bestyrelse
Anny Haar, Henning Brøgger, Kristian Bak samt Randi Lilja blev genvalgt.
Frede Petersen og Bent Kryger modtog ikke genvalg. Sidstnævnte har valgt at fratræde efter 1 år.
Yvonne Løje Petersen og Svend Madsen blev nyvalgt. Sidstnævnte for 1 år.


Pkt. 5 Valg af 2 bestyrelsessuppleanter
Vibeke Høyer samt Jørn Jensen blev valgt.


Pkt. 6 Eventuelt


6.1
Kommunens repræsentant præsenterede sig selv og fortalte, at hun udover at være formand for Social- og Sundhedsudvalget også var medlem af Velfærdsudvalget. Hun udtrykte vigtigheden af, at vi har aktivitetshuse i kommunen.
Formanden for Ældresagen gjorde opmærksom på at undersøge muligheder i Velux Fonden, som har til opgave at støtte frivilligt arbejde på ældreområdet.

6.2
Formanden takkede Bent Kryger og Frede Petersen for deres store arbejde i bestyrelsen, og der blev overrakt vingaver.
Formanden takkede ligeledes dirigenten for god og kompetent ledelse af årsmødet og overrakte en vingave.


Peder Christensen        Merete Skotte        Poul Bauer-Jensen
Dirigent                          Referent                Bestyrelsesformand

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aktivitetshuset Kongshøj | CVR: 32849741 | Kannikestræde 2C, 3550 Slangerup  | Tlf.: 47333812